نرم افزارهای زیادی در زمینه حسابداری وجود دارد که حسابداران میتوانند از آنها استفاده نمایند. یکی از ابزارهای پر کاربرد و دارای قابلیتهای بالا که در سیستم اطلاعاتی قرار می گیرد ، نرم افزار Excel است. در تلاش برای سنجش سوگیری پیشبینی سود مدیریت ابزارهای اندازهگیری تکبعدی (انفرادی) متعددی در ادبیات حسابداری و امور مالی ارائهشده است. علیرغم این تلاشها تاکنون شاخص ترکیبی جامعی برای اندازهگیری سوگیری پیشبینی سود مدیریت ارائه نشده است. بازده سهام شامل سود نقدی و تغییرات قیمت سهام و ریسک شاخصی برای اندازهگیری بیاطمینانی در حصول بازده مورد انتظار است. لذا با استفاده از تکنیک تصمیمگیری چند معیاره بهترین - بدترین شاخصهای انفرادی متعدد موجود در ادبیات حسابداری و مالی را به روش نظرسنجی از خبرگان ترکیب نموده و شاخص جامعی برای اندازهگیری سوگیری پیشبینی سود مدیریت ارائه کردهایم. این در حالی است که آنان معمولاً باید بازده خود را با سطح متناسبی از ریسک تنظیم کنند، زیرا بدون ارزیابی ریسک، نتایج و یافته­های کارآمد در زمینۀ مجموعه اوراق بهادار معنا و مفهومی ندارد. با توجه به نتایج حاصله چند نکته به پژوهشگران توصیه میشود: اول اینکه در پژوهشهای رویدادی تا جایی که ممکن است، تعداد شرکت/رویداد بیشتری نمونهگیری شود تا توان آمارهها افزایش یابد.


از دیرباز تأثیر اطلاعات حسابداری بر ریسک و بازده، توجه پژوهشگران را بهدنبال داشته است. پشتیبانی رایگان ۱۲ ماهه و آموزش گسترده از جمله مزیت های محصول است. ما در بهترین سایت حسابداری ایران دور هم جمع شده ایم تا بهترین خدمات آموزش حسابداری را در قالب آموزش های رایگان و برگزاری دوره های آموزشی بازار کار در دسترس شما عزیزان قرار بدهیم. از آنجایی که تمامی نرم افزار ها دارای اصول یکسان میباشند و فقط از نظر گرافیکی با هم متفاوت هستند، شما حسابدار گرامی می توانید با مسلط شدن به ۱ یا ۲ نرم افزار حسابداری به راحتی با دیگر نرم افزارها نیز امور مالی خود را به صورت مکانیزه به سرانجام برسانید. یافتههای پژوهش نشان میدهد که شاخص ترکیبی مذکور شامل معیارهای همچون خطای پیشبینی سود مدیریت دوره جاری و دوره قبل، کل اقلام تعهدی دوره جاری و دوره قبل، تغییرات پاداش مدیریت و تغییرات جریان نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی بوده است؛ که در بین این معیارها ازنظر خبرگان خطای پیشبینی سود مدیریت دوره قبل بدترین معیار و تغییرات پاداش مدیریت بهترین معیار برای سنجش سوگیری پیشبینی سود مدیریت است. بهمنظور پیش­بینی دقیق ریسک و بازده، تعیین عوامل اثربخش حایز اهمیت است. همچنین، پیش­بینی تغییرات قیمت سهام بهصورت نادرست، دیدگاه دقیقی از آیندۀ سهام و جذب سرمایه­گذاران در اختیار قرار نمی­دهد.


یکی از مباحث مهم در بازار سرمایه، آگاهی از میزان ریسک شرکت­ها، بهویژه ریسک سیستماتیک است که نقش بسزایی در تصمیمگیری­ها ایفا میکند؛ زیرا اعتقاد بر این است که بازده مورد انتظار سهام شرکت­ها تابعی از ریسک سیستماتیک است و ریسک سیستماتیک، تغییرات نرخ بازده یک سهم نسبت به نرخ بازده کل بازار سهام را بیان میکند. در هر یک از جداول 2 تا 4، دو مورد از آمارههایی که در سطح پرتفویها بهترین عملکرد را داشتهاند با زمینهی خاکستری مشخص شده است. یکی از مهمترین مسائلی که در اقتصاد هر کشوری بسیار حایز اهمیت است، بازار سرمایۀ آن کشور است. از مهمترین دغدغه­های متخصصان بازار، اطلاعاتی است که شرکتها ارائه میدهند. مطرح کردند، بهدلیل گستردگی و سهولت استفاده از اطلاعات حسابداری، ملاکی برای ارزیابی عملکرد مالی حال و آیندۀ شرکت استفاده شده است. بر مبنای این اصل، حسابداران میتوانند برای رسیدگی و تهیه گزارش از اقلام و مبادلاتی که ارزش آنها در مقایسه با گردش مالی کل کسبوکار ناچیز است از روشهای حسابداری استاندارد عدول کرده و روشهای کمهزینهتری را اعمال نمایند. قدمهای زیر برای محاسبه نرخ ناسازگاری بهکار گرفته میشود: گام اول محاسبه بردار مجموع وزنی بوده که اگر ماتریس مقایسات زوجی را در بردار ستونی «وزن نسبی» ضرب کنید، بردار جدیدی را که به این طریق بهدست میآورید بردار مجموع وزنی نامیده می­شود.


خلاصه عملیات ریاضی در این مرحله بهصورت زیر است: مجموع اعداد هر ستون از ماتریس مقایسات زوجی را محاسبه کرده، سپس هر عنصر ستون را بر مجموع اعداد آن ستون تقسیم میکنیم. در تئوري هاي هجاري سعي ميشود آنچه بايد به آگهي ديگران رسانيد وشيوه ارائه آن را تعيين كرديعني در اجراي اين روش آنچه بايد باشد و نه آن چه هست بيان ميشود. در بخش روششناسی پژوهش به بررسی نوع پژوهش، جامعۀ آماری، گردآوری دادهها و روش اجرای پژوهش پرداخته شده است. آنها به این نتیجه رسیدند که الگوی خطر شاموی (2001) و کمپبل و همکاران (2008) از الگوهای سنتی برتر است. آلتمن (1968) نخستین کسی است که الگوهای پیشبینی ورشکستگی چندمتغیره را عرضه کرد. این متغیر یک متغیر مجازی است. پس از آنکه درباره تمام بایدها و نبایدهای ذهنی خود از یک نرمافزار حسابداری مناسب به توافق رسیدید، به سراغ بررسی گزینههای مختلف بروید و راهکاری که بیشترین تطابق را با خواستههای شما دارد را انتخاب کنید. در وضعیتی که تعداد رویدادها (اجزای پرتفوها) 20 مورد است، آمارههای پارامتری، شامل آماره t تعدیلشده برای استقلال مقطعی بازدههای غیرعادی (T1)، آماره t بر اساس بازدههای غیرعادی استاندارد شده (T2) و آماره t بر اساس بازدههای غیرعادی استاندارد شدهی تعدیل شده (T3)، توان مناسبی برای کشف بازدههای غیرعادی دارند.


https://accniaz.com/product/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1/

+ تعداد بازدید : 187 |
نوشته شده توسط بهداد در شنبه 21 اسفند 1400 و ساعت 10:37

کیفیت هوا براساس اطلاعات ایستگاه‌های پایش آنلاین در خیابان احمدآباد با شاخص ۱۴۲، استانداری با شاخص ۱۰۵، انقلاب و رهنان با شاخص ۱۲۳، بزرگراه خرازی با شاخص ۱۲۹، رودکی با شاخص ۱۱۵، میرزا طاهر با شاخص ۱۴۰ و فرشادی و ورزشگاه میثاق با شاخص ۱۴۵ در وضعیت (نارنجی) ناسالم برای گروه‌های حساس است.

او افزود: شاخص کیفی هوا در خیابان‌های جِی، فیض، پروین و کاوه به ترتیب با ۱۵۹، ۱۷۶، ۱۶۵ و ۱۵۸ AQI وضعیت "قرمز" ناسالم برای عموم شهروندان را نشان می‌دهد.

کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: امروز هوای شهر صنعتی سگزی و مبارکه به ترتیب با شاخص ۷۹ و ۶۰ وضعیت قابل قبول و در شاهین شهر با شاخص ۱۰۴ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده ضمن اینکه ایستگاه‌های منطقه صنعتی دولت آباد، خمینی‌شهر، نجف آباد و کاشان همچنان قطع است.

بنا به اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان شرایط انباشت آلاینده‌ها تا عصر امروز پنجشنبه ۲۳ دی در مناطق مرکزی و صنعتی به ویژه کلانشهر ادامه دارد اما با فعالیت سامانه بارشی از فردا بهبود کیفیت هوای این مناطق انتظار می‌رود.‌

با توجه به آلودگی هوای کلانشهر اصفهان، امروز نیز به همه شهروندان به ویژه گروه‌های آسیب پذیر از جمله سالمندان، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، قلبی و ریوی و کودکان کمتر از پنج سال توصیه می‌شود از تردد غیر ضرور در سطح شهر و فعالیت ورزشی در فضای باز بپرهیزند.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

+ تعداد بازدید : 56 |
نوشته شده توسط بهداد در پنجشنبه 23 دی 1400 و ساعت 11:54

شرکت CUDA گروه جدیدی از هسته های پردازشی را مطرح کرده است با عنوان Tensor این هسته دارای عملکردهای بسیاری است که سعی می گردد در ادامه به مهمترین آنها اشاره گردد .

Tensor معماری انقلابی

این هسته را به تنهایی در صنعت GPU یک معمار بزرگ و مدرن می شناسند که برای شروع درکنار ریز معماری به نام Nvidia Volta قرارگرفت طبق گفته های انویدیا نحوه عملکرد تنسورها دربرابر Pascal پنجاه درصد صرفه جوئی انرژی را به همراه دارد و بیشتر از آن باعث کم شدن ابعاد لیتوگرافی می گردد .

به غیر از موارد ذکر شده در پردازش شناورهای اعداد اعشاری براساس ورودی های 32 و 64 بیتی نیز پیشرفت ها و نوآوری های قابل توجهی را ارائه کرده است .

https://danotech.ir/dedicated-server-review-with-its-hardware/

آموزش عمیق در طراحی

براساس نتایج به دست آمده ، افزایش 6 برابری در تحلیل ها سرعت 12 برابر در عملکرد و 3 برابر شدن تحلیل ها نسبت به معماری پیشین از بارزترین امتیازات Tensor Cores است .

طراح جدیدی در مسیرهای مرتبط با هسته های TENSOR

انویدیا مسیرهای جدیدی را جدا از دیگر هسته های CUDA طراحی کرده است تا باعث بهتر شدن بهره وری در انرژی و توانایی در پردازش اعداد اعشاری گردد .

در هریک از هسته های TENSOR در هرسیکل 64 عملیات ترکیبی شناور قابل پردازش است . از جهتی دیگر برای کاربرانی که از سرورهای شتاب دهنده گرافیکی استفاده می کنند تمرکز در کاربردهای تخصصی مانند تولید محتوا ، فعالیت های نظامی ، پزشکی ، هوا فضا ، اکتشافات و ده ها مورد مشابه از اهداف تخصصی TENSOR است .

ابزارهای لازم برای امکان عملکردها

باتوجه به نوع عملکرد های طراحی های بعمل آمده نیاز به توسعه و دراختیار داشتن نرم افزارهای تخصصی و مربوطه است .

انویدیا این نرم افزارها را تحت عناوین TENSOR – CUDNN – NCCL ارائه نموده و دراختیار توسعه کنندگان قرارداده است . قابل ذکر است معماری VOLTA با بیش از 21 میلیارد ترانزیستور قدرتمند ترین معماری GPU می باشد .

رونمایی از سه کارت گرافیکی از TENSOR

همانطور که گفته شد برای رسیدن به اجرای عملی مقاصد فوق الذکر نیاز به نرم افزاری خاص است ، در اینجا به سه کارت از کارت های گرافیکی اشاره می گردد .

در نمایشگاه CES 2022 دو کارت نوت بوک و یک کارت برای کاربران دسکتاپ معرفی گردید . کارت های گرافیکی RTX 3070 Ti و RTX 3080 Ti به سری 30 انویدیا برای نوت بوک ها به عنوان پرچمدار گزینه های این شرکت مطرح هستند .

RTX 3080 Ti :

برای لب تاپ های دارای 16 گیگ با حافظه GDDR 6 مناسب است . دارای تنظیمات سرعت 120 فریم در ثانیه است .

TRX 3070 Ti :

برای لب تاپ ها تا 7/1 برابر سریعتر از RTX 2070 SUPER بوده دارای سرعت 100 فریم در ثانیه می باشد .

RTX 3050 :

از معرفی دیگر کارت های گرافیکی RTX 3050 است که مانند سری 30 کارت های معماری TENSOR بوده و دارای هسته های ردیابی پرتوهای نسل دوم و هسته های TENSOR نسل سوم برای AI و DLSS است .

+ تعداد بازدید : 1493 |
نوشته شده توسط بهداد در پنجشنبه 23 دی 1400 و ساعت 11:53

تایمر آبیاری هوشمند RainPoint دارای بلوتوث است و شما میتوانید با استفاده از موبایل از میزان سلامت گیاهان خود مطمئن شوید، آب مصرف شده برای آبیاری را مشاهده کنید، زمان آبیاری را یک بار برای همیشه تنظیم کیند و با خیال راحت گیاهان خودتان را RainPoint بسپارید. شما فقط کافیست یک بار با موبایل هوشمند خودتان اندروید یا iOS به این تایمر متصل شوید و زمان آبیاری را مه پاش را روی آن تنظیم کنید. مه پاش موجب کنترل دما و رطوبت در محیط شده و حتی موجب خنکسازی فضا میشود. سیستم آبپاش مخفی شونده هانتر Ps Ultra با شعاع پاشش کمتر از 5.2 متر برای فضا های کوچک مناسب است. ورودی آن از نوع ماده و قابل تبدیل شدن از ¾ اینچ به 1 اینچ و خروجی آن از نوع نر و سایز آن 1 اینچ است. ورودی آن از نوع ماده است و قابلیت تبدیل از ¾ اینچ به 1 اینچ را دارد. البته اگر شیر آب مورد نظر از نوع شیر های حیاطی میباشد نیاز به تبدیل نداریم و تنها با باز نمودن سر شلنگی از روی آنها، خود به خود به ۳/۴ اینچ روپیچ تبدیل میشوند.

برسهای عمودی و افقی کارواش اتوماتیک مسئول جدا نمودن آلودگیها و شستشوی سطوح خارجی می باشند. با توجه به اینکه در مواقع شستشوی اتومبیل و یا محوطه،بدون استفاده از کارواش (CAR WASH)، آب زیادی هدر رفته , وقت و انرژی زیادی صرف می شود; فشار آب در پمپ کارواش کمک می کند تا شستشوی سریع و راحتی داشته باشید و از مصرف زیاد آب و انرژی جلوگیری کنید. عدم استفاده از مه پاش مرغداری می تواند خسارت سنگینی به همراه داشته باشد. در خرید مه پاش مرغداری در نظر داشته باشید که کیفیت آن یکی از مهمترین فاکتورها باشد زیرا اگر محصولی در مرغداری غیر اصل و بی کیفیت خریداری شود نه تنها هزینه ی صرف شده به باد خواهد رفت، بلکه ممکن است خسارت های بسیاری از طریق اتلاف مرغ ها به وجود آید. این نوع گان که ایتالیایی است برای داخل شویی بسیار مناسب است زیرا فشار آن قابل کنترل است و دارای دسته قطع و وصل است. در این روش به لولهها، پمپهایی وصل میشود که موجب فشار آبشده و آب از طریق نازلهای مخصوص پاشیده میشود.

در هر دو نوع قطرات بسیار ریز آب از طریق تبخیر، گرمای محیط را می گیرند. مه پاشها آب را بهصورت پودر شده، تبدیل کرده و سطح گیاهان را مرطوب میکنند. آبپاش یکی از وسایل آبیاری مدرن است که می تواند آب را به ذرات بسیار کوچکی تبدیل کرده و با فشار به محیط اطراف بپاشاند. روش کار این سیستم بسیار ساده است. در روش های منسوخ قدیمی ، پرورش دهندگان برای تأمین رطوبت محیط از آبپاش استفاده می کردند. اگر دوست ندارید از باتری های کتابی استفاده کنید و در عوض با باتری های قلمی راحت تر هستید، پس سراغ تایمر های کلابر و گاردنا نروید! و در آخر اگر علاوه بر کیفیت بسیار بالا، به قیمت مناسب نیز فکر میکنید محصولات گاردنا و کلابر کمی گران تر هستند! این روش دارای مزایایی مثل امکان کشت محصولات کشاورزی در خاکهای خشک، تنظیم رطوبت خاک، آبپاشی سموم کشاورزی در کنار آبیاری، کاهش رشد علفهای هرز و آفتزدگی گیاه و غیره است. انتخاب تایمر آبیاری مناسب، چه تایمر آنالوگ باشد و چه تایمر دیجیتال، مستلزم کسب اطلاعات لازم در این زمینه و مشورت با کارشناسان مجرب و حرفه است. در بسیاری از مواقع با توجه به شدن و عمیق بودن سطح آلودگی ها، برای نظافت باید از نوع آب گرم آن استفاده شود.

همین امر ضرورت استفاده از این ابزارها را به عنوان یکی از راه کارهای پیش رو در برون رفت از این معضل و یا حداقل کاهش اثرات آن نشان می دهد. صرفه جویی در هزینه ها: همان­گونه که در بالا به آن اشاره کردیم، صرفه جویی در مصرف آب، یکی از مزایای استفاده از تایمر آبیاری است. در این سایت انواع مدلهای چرخان و همچنین ثابت از برند هانتر عرضه شده است که مشخصات و ویژگی­های کاری آن به طور کامل ذکر شده است. همچنین انتخاب یک جاروبرقی مجهز به سری های مختلف مانند نازل سرتخت یا برس گرد مخصوص نظافت مبلمان به انجام بهتر عملیات نظافت فضای داخلی خودرو کمک می نماید. آبپاش های مخصوص آبیاری تحت فشار ضربه ای تمام دور یا تنظیمی ساخته شده از جنس برنج. در واقع تنها فرق آن با آبپاش پی جی پی (PGP) شعاع و آبدهی کمتر آن است. در هنگام استفاده از تایمر آبیاری آنالوگ، باید توجه کنیم که اگر قصد مسافرت داریم یا به مدت چند روز فرصت کافی برای آبیاری گلخانه یا فضای سبز شخصی خود را نداریم، این مدا کارایی لازم را ندارد و بهتر است از سایر مدل ها استفاده کنیم. لذا استفاده از یک تایمر آبیاری مناسب می تواند کارگشا باشد.

منبع:

http://www.rajanews.com/node/343571
+ تعداد بازدید : 68 |
نوشته شده توسط بهداد در يکشنبه 19 ارديبهشت 1400 و ساعت 15:56


این فعال دانش بنیان، ضمن تاکید بر اهمیت کیفیت در ساخت مواد اولیه مورد نیاز در صنعت داروسازی، افزود: این مواد اولیه با یک چهارم قیمت نمونه مشابه خارجی تولید خواهد شد و از نظر کیفیت نیز برابر هستند. پماد فرآورده نیمه جامدی است که در آن دارو در یک پایه مناسب پمادی که خاصیت هیدروفیلیک یا هیدروفوبیک دارد، جا میگیرد و جهت استعمال خارجی به کار میرود. تولید دارو در مقیاس بسیار زیاد را “داروسازی صنعتی”می نامند. در گمرک جمهوری اسلامی ایران برای ترخیص مواد اولیه دارو و ترخیص دارو و ترخیص مواد دارویی ، پروفرماهای دارو را با پروانه ساخت دارو تطبیق می دهند و اخذ مجوز واردات دارو و مواد اولیه مورد نیاز دارو به شرکت ترخیص کالا و ترخیص کار گمرک سپرده می شود. در سال قبل اظهار کالا و اظهار دارو برای دریافت مجوز های ترخیص مواد دارویی و ترخیص دارو به صورت الکترونیکی توسط شرکت بازرگانی ترخیص کارا به راحتی انجام می شد. البته کارخانجات معمولا در هر مرتبه سفارش مواد، برای تولیدات دو تا سه سال خود، ماده را تهیه می نماید. شرکت های تولید مواد اولیه دارویی معمولا مجهز به سه پلنت اصلی دارویی با ظرفیت تولیدی بالغ بر 250 هزار تن مواد اولیه دارویی می باشند و از طرفی پلنت اختصاصی برای تولید مواد اولیه داروهای استروئیدی و هورمونی نیز دارند.

شرکت داروپرداز ورسک در سال 1384 در راستای تحقق فعالیتهای استراتژیک تأمین مواد اولیه دارویی و ارتقاء سطح کیفی تولیدات داروهای دام و طیور پا به عرصه بازرگانی تخصصی مواد اولیه دارویی موثره جانبی گذاشت. ما الان قیمت گذاری ماده اولیه دارو را در دستور کارداریم ماده اولیه دارویی چندین سال قیمت گذاری انجام نمی گرفت به همین دلیل قیمت گذاری ماده اولیه را در دستور کار https://irchem.ir/pharmaceutical داریم یقینا اگر نظارت و سختگیری انجام نشود هر تولید کننده یا وارد کننده دارویی ممکن است رعایت قیمت را نکند. دبیر ستاد توسعه زیست فناوری، ادامه داد: به لحاظ اینکه این شرکتها مواد اولیه را وارد کردند مشکلی در تولید انبوه نداریم در حدی که در فاز دوم نیز قابل تامین است. نجفی عرب: مواد اولیه تولید دارو کشور اغلب از کشورهای چین و هند تامین می شود و البته تامین مواد اولیه تولید دارو از این دو کشور فقط مختص ایران نیست و بسیاری از کشورها مواد اولیه مورد نیاز تولید دارو را از این کشورها تامین میکنند، بنابراین کانال مالی اینستکس که یک کانال مالی اروپایی است نمیتواند کمکی برای نقل و انتقالات مالی در آسیا به ما بکند و اگر این کانال تاثیر مثبتی در نقل و انتقالات مالی برای خرید دارو داشته باشد در مورد داروهای ساخته شده وارداتی است، زیرا داروهای ساخته شده وارداتی معمولا از اروپا به کشور وارد می شود.

در حال حاضر شرکایی از کشور چین و هند بعنوان شرکا این شرکت میباشند و در آینده نزدیک از کشور امارات و ترکیه و قطر چند شرکت با شرکت جهان شیمی همکاری تنگا تنگی خواهند داشت. شرکت بازرگانی ترخیص کارا کد تعرفه گمرکی دارو ها را با استعلام از گمرک های مختلفی مثل گمرک بندرعباس ، گمرک شهریار ، گمرک شهید رجایی ، گمرک مرز بازرگان و گمرک فرودگاه امام خمینی توسط تیم ترخیص کار مجرب خود بدست می آورد و در کوتاه ترین زمان و با بهترین هزینه کالا ی شما را ترخیص و به دست شما می رساند. سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی، نامه ای را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد افزایش نرخ ارز دارو ارسال کرد. معرفی مواد افزودنی عملکردی قابلیت های فرمولاسیون دارویی را در ایجاد داروهایی برای API ها با حلالیت ضعیف یا در برخی موارد برای ایجاد فرمول دوز انتشار پایدار داروی موجود بسیار افزایش داده است که ماندگاری و درآمد یک محصول موجود را افزایش می دهد. گیاهان دارویی که به عنوان منابع عصاره یا محصولات خالص برای استفاده درمانی استفاده میشوند، دامنه اثربخشی و کارایی خود را به سرعت افزایش دادهاند. اما به هر حال با توجه به ملاحظاتی که مجموعه دستگاههای تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور در مورد تامین دارو دارند با حذف ارز 4200 تومانی برای واردات دارو مخالفت میشود و حتی ارز واردات دارو در بودجه 1400 نیز به قوت خود باقی است و تصویب شد.

داروهای وارداتی حتما باید طبق پرونده ثبت شده دارو ، کیفیت خوبی داشته باشد. پس از آن، همه داروهای مشابه در اولویت ۲ قرار گرفتند مگر آنکه خلافش اعلام شود ولی با پیگیری دکتر شانهساز و خود من، روش اولویتبندی برعکس شده و مبنا ۱ بودن است مگر آنکه سازمان غذا و دارو آن را اولویت ۲ اعلام کند. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمد عزیز محمدی مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان گفت: معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری در حوزههای مهمی مانند دارو طرحهای منتخب و اساسی را مورد حمایت ویژه قرار میدهد. در شرایطی که امکان تولید مواد اولیه دارویی یا پزشکی در کشور وجود نداشته باشد، برخی از شرکت های بزرگ سازنده و تولید دارو، به صورت مستقیم نسبت به واردات این مواد اولیه اقدام می کنند. مدیرعامل یک شرکت دانشبنیان افزود: در این طرح موفق شدیم تا مواد اولیه ضروری در شرکتهای داروسازی را تهیه کنیم.

+ تعداد بازدید : 65 |
نوشته شده توسط بهداد در پنجشنبه 16 ارديبهشت 1400 و ساعت 12:23
ساخت وبلاگ جدید رایگان خرید بک لینک از همه بلاگ
بستن تبلیغات [X]